Jeg ønsker ansvarlig udvikling på alle de ansvarsområder, som jeg påtager mig.

 

En udvikling med DIG i fokus og en kommune i balance.

Venstre Aabenraa har frem til valget i november 2021 udarbejdet et komplet valgprogram med de politiker og målsætninger, som vi vil arbejde for i den kommende valgperiode.

Du kan læse Venstre i Aabenraa Kommunes samlede valgprogram HER,

men her finder du de vigtigste temaer for mig

Et trygt familieliv med DIG i fokus

Jeg vil arbejde for et børneliv i balance. Alle børn og unge skal have et godt liv baseret på tryghed og gode udviklingsmuligheder. Forældre vil altid være de vigtigste voksne, og jeg vil kæmpe for, at vi forebygger frem for at reparere, når forældre ikke mestrer opgaven alene. En tidlig indsats skal hjælpe med at fastholde barnet i et almindeligt hverdagsliv og børnefællesskab. Børn skal gennem leg og oplevelser have de bedste vilkår for at udvikle sig med fokus på sundhed og bevægelse. For mig er det vigtigt, at der er tilbud om dagpleje, vuggestue, småbørnsgrupper og børnehavepladser i hele kommunen. Desuden skal det fortsat være muligt at få tilskud til at passe sit eget barn. 

Vores 19 folkeskoler leverer alle  god undervisning og er bygningsmæssigt i god stand. De sidste skolerenoveringer afsluttes i 2021. Jeg vil kæmpe for, at det faglige niveau styrkes, og at trivsel fortsat er en vigtig parameter for børns indlæring og selvværd. Specialskoletilbuddet skal fortsat være en mulighed med fokus på det enkelte barns behov. Derudover vil jeg arbejde for, at flere børn med særlige behov kan gå i skole  med deres kammerater og få den nødvendige støtte i folkeskolen. Jeg vil også arbejde for, at de børn og unge, som har brug for flere udfordringer, bliver mødt med undervisning, der imødekommer deres evner. Endelig vil jeg kæmpe for, at vi afsætter flere midler til folkeskolen, og at folkeskolen udvikler sig. Fremtiden skal også være præget af et tæt samarbejde med erhvervslivet, så flere unge tager en erhvervsuddannelse, og FN’s verdensmål skal endnu mere på dagsordenen i folkeskolen. 

Et rigt kultur- og fritidsliv med DIG i fokus 

Fritids- og kulturlivet skal sprudle af tilbud til alle aldre. Jeg vil kæmpe for at forbedre rammerne for vores foreningsliv, så det er både sjovt, meningsfuldt og nemt at være frivillig, da vores frivillige gør en uvurderlig indsats. Mange seniorer har stor glæde af at være frivillige, og deres arbejde er til gavn for os alle.

Derudover vil jeg fortsat bakke op om alle vores idrætsanlæg og haller og hjælpe dem med  nødvendige moderniseringer til gavn for de mange aktive i alle aldre, der benytter dem dagligt. Jeg ser store muligheder for at fremme søsporten ved Sønderstrand og vil kæmpe for etableringen af en vandsportsarena. Ungdomsskolen, musikskolen og klubberne gør alle en stor indsats for at tilbyde gode fællesskaber for vores børn og unge, og de har også min fulde opbakning. Derudover ser jeg et stort potentiale i  børneteatergrupper, og jeg vil fortsat bakke om Aabenraa Live, som også gerne i fremtiden skal tilbyde musikoplevelser til vores børn og unge. Jeg vil kæmpe for, at Aabenraa Live  udvikler sig til et musikalsk fyrtårn med et bredt udvalg af koncerter i hele kommunen.  

På kulturområdet har Frøslevlejren et stort potentiale, og den tiltrækker allerede mange turister. Jeg vil kæmpe for at realisere en visions- og handleplan for Frøslevlejren. I samarbejde med Museum Sønderjylland vil jeg desuden arbejde for at virkeliggøre et stort kunstmuseum på Kilen. 

De unge skal også opleve, at der er rig mulighed for spontant og selvorganiseret socialt samvær. Jeg vil kæmpe for flere mødesteder til unge og for at gøre nattelivet i Aabenraa endnu mere attraktivt. Nattelivet er vigtigt for et aktivt og pulserende ungdomsliv og for at fastholde og tiltrække unge i studiebyen Aabenraa.

Et nært sundhedsvæsen med DIG i fokus

Kernevelfærden og det kommunale sundhedsvæsen er vigtigt for befolkningens sundhed. Jeg vil bekæmpe ventelister og dårlig service. Vi skal indføre velfærdsteknologi med mere selvhjælp og værdighed, når det giver mening. Målet er, at en borger kan blive i sit eget hjem og trygge omgivelser så længe, som ønsket. Der skal tilbydes hjemmetræning, så borgerne ikke behøver at transportere sig og træningen kan foregå i hjemmets trygge rammer. Sundhed og læring skal fortsat være i fokus med aktiviteter og sund kost, hvor vi også understøtter lokale initiativer. Jeg vil arbejde for, at vi stiller den nyeste viden om velfærdsteknologi til rådighed ved at indgå aktive partnerskaber med akutsygehuset, SOSU-uddannelserne, sygeplejeuddannelsen og virksomheder på området.

En værdig alderdom med DIG i fokus

God og værdig ældrepleje er en vigtig kommunal opgave. Det betyder, at kommunen skal være til nytte for både den friske og aktive ældre, den midlertidigt syge ældre med behov for hjælp og støtte i en periode og endelig den plejekrævende ældre, som skal hjælpes og støttes enten i eget hjem eller på plejehjem. Uanset, hvor mødet med den ældre eller demente foregår, skal der være fokus på værdighed. Jeg vil arbejde for et godt basalt niveau af hjemmehjælp og hjemmepleje med mulighed for valg af kommunale eller private ordninger. Pengene skal følge borgeren. Jeg ønsker desuden at fastholde og permanentgøre klippekortordningen, hvor den enkelte har mulighed for til- og fravalg. De nuværende plejehjem i nærområderne skal bevares, og jeg vil være med til at sikre, at kommunen bliver mere demensvenlig.

Jeg vil kæmpe for at styrke indsatsen omkring forebyggelse og genoptræning, så en tryg tilbagevenden efter et hospitalsophold er i fokus. De lokale sygeplejeklinikker er en vigtig brik i udviklingen af sygeplejen for borgere, der ikke kræver sygepleje i eget hjem.

Et stærkt erhvervsliv med DIG i fokus

Erhvervslivet er motoren i kommunen, som får hjulene til at dreje  og skaber velstand. Den velstand giver overskud til velfærd, giver tilflyttere og skaber udvikling. Fremtidens udfordring bliver at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til vores virksomheder i regionen. Jeg vil kæmpe for at tiltrække den rette arbejdskraft sammen med nabokommunerne og virksomhederne. Jeg er klar til at investere i fremtidens arbejdskraft og vil arbejde for, at alle, der kan arbejde, kommer i arbejde. Det betyder, at jeg fortsat vil forfølge det spor, som allerede har fået 250 ud af 1000 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i arbejde. Vi har ansat flere jobkonsulenter, og målrettede indsatser i samarbejde med virksomhederne har gjort en forskel. Et mangfoldigt arbejdsmarked er et godt arbejdsmarked. Hvis virksomhederne garanterer ansættelse, vil jeg garantere opkvalificering af medarbejderne. Jeg mener også, at kvoteflygtninge skal i jobpraktik umiddelbart efter deres ankomst og dermed lære dansk i samarbejde med sprogkurserne. Sprog og praktik skal følges ad, så det danske sprog og de danske værdier bliver en naturlig del af hverdagen. Derudover vil jeg arbejde for at tiltrække endnu flere uddannelser i samarbejde med virksomhederne i kommunen. Det er vigtigt at støtte de behov for uddannelser, som virksomhederne har i forhold til fremtidens nye job på områder som f.eks. energi, bæredygtigt byggeri, genanvendelse og datacentre. Derudover vil jeg kæmpe for, at kommunen bliver bedre til at finde mere effektive løsninger i den kommunale opgaveløsning. På den måde skaber vi endnu mere velfærd for pengene.

Desuden vil jeg indsamle gode idéer fra borgere i kommunen til endnu flere nyttejob, hvor borgere, som modtager kontanthjælp og skal ud i arbejdsprøvning, kan arbejde under fleksible og skånsomme forhold. På den måde får kommunen løst en række opgaver, som der ellers ikke er råd til, og vi får et billede af, hvor jobparate disse borgere er. Det kan være rengøring af skilte, bænke, strande, kunstværker og andet til glæde for kommunens  borgere. Nytteindsatsen skal give mening og må ikke være konkurrenceforvridende overfor private aktører.

Aabenraa Kommune er kendt for sin erhvervsvenlighed og har altid været den bedste kommune på dette område i Sønderjylland, og det vil jeg kæmpe for, at vi fortsat er. Det betyder, at jeg har fokus på, at kommunen afsætter de nødvendige ressourcer til at tilgodese erhvervslivets behov smidigt og hurtigt. Business Aabenraa skal danne bindeled mellem erhvervslivet og kommunen og arbejde for at fremme dialog, så erhvervslivet føler lydhørhed og smidighed sagsbehandling. De skal sikre, at kommunens vækststrategi stemmer overens med de faktiske behov inden for hovederhvervene fødevare og landbrug, transport og logistik og byggeri og anlæg. Andre indsatsområder er detailhandel, uddannelse, velfærdsteknologi og turisme.

Jeg ønsker også et velfungerende og levedygtigt landbrug. Kommunen er en myndighed, der på en række områder har indflydelse på landbrugets vilkår. Kompliceret lovgivning og klimatiske forandringer har vist, at unødvendige konflikter opstår pga. manglende forståelse for landbrugets vilkår og behov for tid til nødvendige tilpasninger. Jeg vil arbejde for, at kommunen i samarbejde med landbruget og dets organisationer peger på uhåndterbare og urimelige vilkår.

Jeg vil desuden kæmpe for at fremme det grænseoverskridende samarbejde. Vi skal fortsat arbejde med visionen om et nyt dansk-tysk erhvervsudviklingsområde direkte på grænsen. Samarbejdet mellem Aabenraa Havn og Flensborg Havn skal udbygges, så de supplerer hinanden.     

Fremtidssikret energi med DIG i fokus

Jeg vil kæmpe for, at kommunen indtager en mere aktiv rolle i den grønne omstilling og går fra alene at planlægge placeringen af vindmøller, solcelleparker og vedvarende energi-anlæg til at understøtte, at de bliver til noget. Jeg vil arbejde for en større lokal opbakning og ejerskab med fokus på, at der ikke alene er tale om en byrde, men også en positiv lokal udvikling. Vi skal arbejde for en lovændring, der muliggør, at kommunen kan være arealudvikler og gennem planlægning og salg af opstillingsmuligheder kan sikre indtægter til eksempelvis landsbyfornyelser, stisystemer og ny natur i de omkringliggende lokalsamfund. Jeg vil udelukkende fremme vedvarende energi-projekter, der nyder lokal opbakning og giver noget tilbage til lokalsamfundene.   

Vi skal udarbejde retningslinjer for planlægning og miljøvurdering af større solcelleanlæg i det åbne land, som sikrer, at anlæggene etableres og udformes med hensyntagen til de øvrige interesser. Fremtidige byudviklingsområder, kystnærhedszoner, naturbeskyttede områder, graveområder, bevaringsværdige landskaber og kulturmiljøer samt kirkelandskaber med flere skal friholdes for solcelleanlæg. Desuden skal vi sikre, at arealer omkring boliger friholdes. Arealer mellem solcelleanlæggene skal henligge udyrkede eller dyrkes ekstensivt, så de bidrager til biodiversiteten. 

Jeg vil arbejde for at fremme jordfordeling med respekt for lodsejernes interesser, så vi løbende gennemfører en klog udvælgelse af landbrugsarealer, der mindsker CO2 udledningen og samtidig bevarer den gode landbrugsjord til fødevareproduktion.

Respekt for naturen, miljøet og klimaet med DIG i fokus

Aabenraa Kommune er Danmarks 9. største kommune arealmæssigt, og her ser jeg gode muligheder for, at nye teknologier kan skabe nye virksomheder og nye job. Jeg ser enorme perspektiver i at være foregangskommune i udvinding af nye energiformer. Her vil jeg kæmpe for at Aabenraa Kommune er i allerforreste række og aktiv for at tiltrække innovative og stærke virksomheder inden for energiteknologi. 

Vi lever blandt andet af transport i kommunen, hvor Transportcenter Padborg spiller en stor rolle. Jeg vil derfor arbejde for at fremme udviklingen af Power to X for derigennem at sikre produktionen af fremtidens energiformer. Denne ambition understøttes af Aabenraa Havns køb af Enstedværkets arealer, hvor der skal opføres virksomheder til udvikling og realisering af nye energiformer. Jeg vil også kæmpe for at styrke biogasproduktionen, der hjælper landbruget, kommunens vigtigste erhverv, med at reducere udledningen af drivhusgasser. Samtidig er biogas en vigtigt byggesten i Power to X produktionen.      

Kommunen skal gå forrest ved indkøb af nye biler, hvor vi skal tænke bæredygtigt i vores valg. Jeg vil arbejde for, at vi analyserer fremtidens kommunale bilpark, så vi nedbringer det transportmæssige klimaaftryk. I nye lokalplaner skal vi give mulighed for at stille krav om bæredygtighed eksempelvis ved etablering af flere elladestandere, parkeringsarealer til delebiler og bæredygtig energiforsyning.

Blomstrende landsbyer med DIG i fokus

Aabenraa Kommune har aktive landsbyer, der arbejder hårdt for at bevare sammenhængskraften. Jeg vil fortsat kæmpe for en kommune i balance, hvor det også er attraktivt at bosætte sig i landdistrikterne. Mange landsbyer er godt på vej med at realisere de udviklingsplaner, som er blevet iværksat de sidste år. Jeg vil arbejde for, at enhver landsby, der har vilje til udvikling og lokal opbakning, skal have chancen. Vi skal fortsat have en pulje, hvor der kan søges materialemidler. Vi skal fortsat arbejde på at fjerne faldefærdige bygninger, og vi skal støtte lokal organisering og lokalt engagement. Der skal også i landsbyerne være mødesteder og oplevelser, som opfordrer til socialt samvær og liv. Forsamlingshuse, spejderhuse og kommunale bygninger i landsbyerne kan fint tænkes ind i denne sammenhæng, og også her skal der skabes endnu bedre rammer for, at det er sjovt, nemt og meningsfuldt at være frivillig. Jeg vil kæmpe for, at der afsættes midler, der skal bidrage til at realisere initiativer, som kan styrke fællesskabet i de mindre bysamfund og samtidig være med til at give de lokale aktiviteter et løft. Landdistrikterne byder på masser af skønne naturoplevelser, som tiltrækker både borgere i kommunen og turister. Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem landsbyerne og kommunen.